Directorio Empresas Polonia - Buscador de Empresas y Negocios de Polonia
Directorio Empresas Polonia es el mayor buscador de empresas, profesionales, negocios y lugares de Polonia. Directorio gratuito para potenciar su marca, productos, trabajos y servicios

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną


1 ZAKRES

1.1 Na podstawie warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz w Formularzu Zamówienia (łącznie zwanych dalej "Umową") CRIF S.p.A., spółka zarejestrowana we Włoszech z siedzibą przy ul. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bolonia, (“CRIF”) świadczy usługi wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z prawem, (np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek handlowych), które nabywają te usługi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i akceptują warunki wyrażone w Umowie oraz innych stosownych dokumentach ("KLIENT"). Usługa dostarczana przez CRIF zapewnia dostęp,w zakresie przewidzianym prawem oraz w okresie objętym Umową, do informacji biznesowych, w tym informacji handlowych dotyczących spółek i przedsiębiorstw w różnych krajach i w dalszej części Umowy zwana będzie "Usługą iCRIF". CRIF oraz KLIENT w dalszej części niniejszej Umowy zwani będą “Stronami”. “Formularz Zamówienia” oznacza dokument zamówienia online dostępny na Witrynie Internetowej, określający informacje oraz usługi zamawiane przez KLIENTA, a także obowiązujące stawki opłat.

1.2 Szczegółowe informacje na temat Usługi iCRIF znajdują się na witrynie www.icrif.pl ("Witryna Internetowa") oraz w Formularzu Zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy.

1.3 KLIENT oświadcza niniejszym, że Usługa iCRIF jest odpowiednia do szczególnych celów, do których KLIENT zamierza z niej korzystać oraz ma świadomość wszelkich właściwych ryzyk.

2 METODA DOSTARCZENIA USŁUGI iCRIF

2.1 Po zakończeniu rejestracji online, zaakceptowaniu online niniejszej Umowy, wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz dokonaniu płatności w kwocie wskazanej w Formularzu Zamówienia, CRIF prześle KLIENTOWI kod identyfikacyjny (nazwę użytkownika) oraz klucz dostępu (hasło) do korzystania z Usługi iCRIF poprzez Witrynę Internetową.

2.2 KLIENT będzie korzystał z kodu identyfikacyjnego oraz klucza dostępu w celu wejścia na Witrynę Internetową oraz przesłania zapytania w sprawie interesujących go informacji dostępnych w ramach Usługi iCRIF. Na Witrynie Internetowej możliwy będzie wgląd w zapytania oraz ich wyniki.

2.3 CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, przerwy czy brak możliwości uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi iCRIF wynikające z okoliczności będących poza kontrolą CRIF (takich, jak na przykład jakakolwiek usterka sprzętu, z którego korzysta KLIENT przy uzyskiwaniu dostępu do Usługi iCRIF, problemy z siecią internetową, siła wyższa czy nieprzewidziane okoliczności).

2.4 Strony ustalają, że jeśli zaistnieje konieczność, aby CRIF wykonał prace konserwacyjne Usługi iCRIF, w celu zapewnienia właściwego dostępu oraz ciągłości w dostarczaniu usługi, CRIF może, wykorzystując komunikację online na Witrynie Internetowej, tymczasowo zawiesić dostęp do Usługi iCRIF.

2.5 Usługa iCRIF zależy od dostępności danych i informacji dostarczanych przez odpowiednie organy publiczne oraz dostawców zewnętrznych specjalizujących się w przetwarzaniu informacji z archiwów publicznych lub innych źródeł.

2.6 KLIENT nie będzie odsprzedawał ani dostarczał osobom trzecim informacji uzyskanych przez Usługę iCRIF, ani pojedynczo, ani łącznie (w tym w ramach tej samej grupy spółek KLIENTA). Wszelkie inne wykorzystanie bez uprzedniej pisemnej zgody CRIF będzie uznane za nadużycie.

2.7 KLIENT został poinformowany i akceptuje, że aktywacja Usługi iCRIF, zgodnie z postanowieniami ustępu 6, pozwala KLIENTOWI na zakup wyłącznie informacji wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia.

2.8 Bez uszczerbku dla przepisów punktu 4.3 poniżej, zawiadomienie o wszelkich zmianach dotyczących treści, dostępnych informacji lub raportów wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia, a także funkcjonalności, cech oraz warunków finansowych świadczenia usługi zostaną przekazane KLIENTOWI przez CRIF drogą elektroniczną na adres podany przez KLIENTA w formularzu rejestracyjnym wypełnionym w momencie akceptacji niniejszej Umowy; zmiany te będą podlegać niniejszej Umowie oraz jej integralnym częściom.

2.9 Przedmiot usług świadczonych przez CRIF nie będzie w żadnym wypadku skutkował przeniesieniem praw własności. CRIF posiada pełne i wyłączne prawa (w tym prawa autorskie oraz inne związane z własnością intelektualną) odnoszące się do prac oraz materiałów zapewnianymch KLIENTOWI w ramach Usługi iCRIF. Wszelkie pomysły, koncepcje, metody, techniki oraz specjalistyczna wiedza mogą być wykorzystane przez CRIF do innych celów wedle uznania CRIF.

3 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE USŁUGI iCRIF

3.1 Zgodnie z punktem 2.3 oraz 2.4 Usługa iCRIF jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (24 x 7) od daty aktywacji kodu identyfikacyjnego (nazwy użytkownika) oraz klucza dostępu (hasła).

4 ZARZĄDZANIE DANYMI

4.1 CRIF zobowiązuje się do korzystania z najlepszych praktyk w zarządzaniu danymi i informacjami w ramach Usługi iCRIF. Co więcej, KLIENT ma świadomość, że spółka CRIF otrzymuje między innymi informacje i dane opisane w niniejszej Umowie od dostawców zewnętrznych i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność lub błędy lub wady, które nie wynikają z postępowania spółki CRIF w dostarczaniu Usługi iCRIF.

4.2 Spółka CRIF nie ponosi również odpowiedzialności za żadne przeszkody w zbieraniu danych i informacji wynikające z braku dostępu do źródeł publicznych lub dostawców zewnętrznych w pozyskiwaniu tych danych

4.3 KLIENT jest świadomy, że organizacja i struktura informacji w ramach Usługi iCRIF podlega stosownym przepisom prawa oraz regulacjom i w związku z tym podlega ewentualnym modyfikacjom oraz zmianom strukturalnym w przypadku odpowiednich zmian w tych przepisach oraz regulacjach. Ponadto, spółka CRIF jest upoważniona do dokonywania zmian o charakterze technicznym lub zmian w treści lub zmian rodzaju informacji w ramach Usługi iCRIF, które okażą się konieczne z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub z przyczyn niezależnych od CRIF.

5 PŁATNOŚĆ

5.1 W celu uzyskania dostępu do Usługi iCRIF KLIENT ma obowiązek opłacenia z góry kwot podanych w Formularzu Zamówienia, który KLIENT ma obowiązek sporządzić w momencie akceptacji Umowy zgodnie z metodą płatności podaną w Formularzu Zamówienia. Kwoty te mają uwzględniać podatek VAT oraz inne zobowiązania i koszty związane z dostarczeniem Usługi iCRIF, za wyjątkiem wszelkich płatności wskazanych wyraźnie w Formularzu Zamówienia oraz późniejszych zmian na podstawie punktu 2.8.

5.2 W przypadku gdy KLIENT wybierze w Formularzu Zamówienia płatność poprzez wpłatę Kwoty Przedpłaty (zwanej dalej "Kwotą Przedpłaty"), uznanie odpowiadające wybranej Kwocie Przedpłaty będzie naliczane stopniowo przy każdym zakupie informacji w ramach Usługi iCRIF, co spowoduje automatyczne pomniejszenie Kwoty Przedpłaty zgodnie ze stawkami w tym samym Formularzu Zamówienia.

5.3 Gdy wyczerpana zostanie cała Kwota Przedpłaty, również przed wygaśnięciem terminu Umowy wskazanego w ustępie 6.1, KLIENT może odnowić kwotę na swoim koncie, wchodząc na platformę zamówień na Witrynie i wpłacając nową Kwotę Przedpłaty. Po otrzymaniu płatności przez CRIF, wartość przedpłaty dla danego KLIENTA zostanie zaktualizowana.

5.4 Kwota Przedpłaty musi być całkowicie wykorzystana przed każdym początkowym lub kolejnym okresem 12 (dwunastu) miesięcy, w ciągu których dokonywano płatności, również w przypadku wpłaty nowej Kwoty Przedpłaty zgodnie z ustępem 5.3. Kwoty niewykorzystane w momencie wygaśnięcia terminu nie zostaną zwrócone KLIENTOWI lub mogą zostać przez niego wykorzystane w trakcie kolejnego okresu Umowy.

5.5 W przypadku każdego zamówienia informacji przez KLIENTA spółka CRIF wystawi fakturę, która zostanie przesłana KLIENTOWI drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez KLIENTA w formularzu rejestracyjnym wypełnionym w momencie akceptowania treści niniejszej Umowy.

5.6 Opłaty podane w Formularzu Zamówienia będą co roku podnoszone na podstawie wzrostu rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy opublikowanego przez Włoski Narodowy Instytut Statystyki.

5.7 Ponadto, CRIF zastrzega sobie prawo do korekty stawek podanych w Formularzu Zamówienia, jeśli koszty realizacji Usługi iCRIF z jakiegokolwiek powodu wzrosną. W tym ostatnim przypadku CRIF poinformuje KLIENTA o nowych cenach drogą elektroniczną, zastrzegając sobie prawo do opublikowania na Witrynie nowych obowiązujących stawek. Nowe ceny zostaną zastosowane automatycznie najwcześniej 30 (trzydzieści) dni od momentu powiadomienia KLIENTA.

5.8 W przypadku zmiany cen, zgodnie z ustępem 5.7, KLIENT ma prawo odstąpienia od Umowy. Jeśli KLIENT zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, pisemnie poinformuje o tym zamiarze spółkę CRIF listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od momentu otrzymania wspomnianego wyżej powiadomienia od spółki CRIF. Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne od pierwszego lub drugiego dnia miesiąca po dacie wprowadzenia wyższych stawek, bez uszczerbku dla prawa KLIENTA do zwrotu kwoty już wpłaconej przez KLIENTA po odliczeniu wszelkich kwot już wykorzystanych na dzień odstąpienia od Umowy. W takim przypadku rozumie się, że nowe ceny nie zostaną zastosowane względem KLIENTA.

6 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ PRZEDŁUŻENIE; WYPOWIEDZENIE PRZED TERMINEM

6.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym KLIENT dokonał rejestracji online oraz akceptacji poprzez Witrynę, po dokonaniu płatności oraz realizacji wszelkich innych opłat wskazanych w Formularzu Zamówienia ("Data Wejścia w Życie") i będzie obowiązywać przez okres wskazany w Formularzu Zamówienia, chyba że Umowa zostanie zakończona zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie 5.8 lub 10.

7 ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CRIF

7.1 CRIF może dokonywać w strukturze dostarczonych informacji wszelkich zmian, które uzna za konieczne lub stosowne, bez możliwości zgłaszania sprzeciwu ze strony KLIENTA.

7.2 CRIF nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju lub z jakiegokolwiek powodu poniesione przez KLIENTA lub osoby trzecie w związku z niniejszą Umową lub usługami w niej opisanymi, wynikającymi ze zdarzeń nieprzewidywalnych, siły wyższej, niewłaściwego funkcjonowania krajowych lub międzynarodowych sieci danych lub telefonicznych lub niewłaściwego funkcjonowania sprzętu, z którego korzysta KLIENT.

7.3 Spółka CRIF, która otrzymuje informacje pochodzące z archiwów publicznych lub innych źródeł przetwarzanych przez wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych, nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za żadne błędy, niekompletność czy inne uszczerbki w związku z dostarczanymi informacjami lub danymi. W szczególności spółka CRIF nie ponosi odpowiedzialności w sposób pośredni lub bezpośredni w związku z treścią informacji ani za żadne szkody wynikające z błędów, z niekompletności lub wady, ani też – w żadnym wypadku – z przyczyn poza jej kontrolą. Bez uszczerbku dla zapisów niniejszego ustępu, CRIF ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpośrednie szkody (wyłączając szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, takie jak – bez ograniczeń – utrata zysku) poniesione przez KLIENTA w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony CRIF w trakcie świadczenia Usługi iCRIF.

7.4 Spółka CRIF jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie przez KLIENTA lub upoważnionych następców informacji oraz danych przekazanych w ramach Usługi iCRIF, a w szczególności i bez wyjątku, w przypadku wykorzystania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i/lub metodami i/lub warunkami wskazanymi w niniejszej Umowie, a zwłaszcza nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje i/lub oceny dokonane przez KLIENTA na podstawie informacji i danych z Usługi iCRIF.

7.5 CRIF nie przyjmuje żadnych zobowiązań i nie udziela żadnych gwarancji, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszej Umowie.

8 ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

8.1 KLIENT poświadcza, że (i) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z prawem, będąc na przykład spółką lub przedsiębiorcą jednoosobowym, korzystającym z Usługi iCRIF wyłącznie do celów prowadzenia swojej działalności lub realizacji działań zawodowych; (ii) dane dostarczone w celu sporządzenia Umowy są prawdziwe, właściwe i aktualne; naruszenie niniejszego poświadczenia stanowi powód do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i daje spółce CRIF prawo do zatrzymania wpłaconej kwoty jako kary umownej bez uszczerbku dla prawa żądania wyższego odszkodowania.

8.2 Wszelkie zmiany dostarczonych danych, tzn. adresu korespondencyjnego oraz adresu mailowego muszą zostać natychmiast przekazane spółce CRIF, aby mogła ona zaktualizować te dane; w przypadku gdy KLIENT nie poinformuje natychmiast o zaistniałych zmianach, spółka CRIF będzie mieć możliwość zakwestionowania wszelkich roszczeń lub odpowiedzialności.

8.3 KLIENT zobowiązuje się do starannego korzystania z informacji i danych pozyskanych w ramach Usługi iCRIF oraz oświadcza, że nie będzie przekazywać z żadnego powodu, ani wykorzystywać ponownie, odsprzedawać lub udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w ramach Usługi iCRIF. KLIENT nie jest upoważniony do ujawniania informacji uzyskanej w ramach Usługi iCRIF, zwalniając CRIF z jakiegokolwiek niewłaściwego lub niezgodnego z przepisami użycia wspomnianych informacji przez KLIENTA.

8.4 KLIENT zobowiązuje się do przechowywania w sposób bezpieczny i poufny kodu identyfikacyjnego oraz klucza dostępu przekazanego mu przez CRIF; naruszenie tego zobowiązania może skutkować automatycznym zerwaniem niniejszej Umowy bez uszczerbku dla prawa CRIF do zatrzymania już wpłaconych przez KLIENTA kwot jako kary umownej z zachowaniem prawa CRIF do dochodzenia wyższego odszkodowania.

8.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu (kradzież, zgubienie itd.) naruszona zostanie poufność klucza dostępu, KLIENT ma obowiązek w dowolny możliwy sposób niezwłocznie poinformować o tym CRIF, gdy tylko sam otrzyma taką informację, a następnie potwierdzić tę wiadomość, wysyłając w ciągu 24 godzin list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przyjmuje się, że KLIENT ponosi odpowiedzialność za wszelki zakup dokonany przed godziną 10:00 rano pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu przez CRIF listu poleconego. CRIF zobowiązuje się dezaktywować klucz dostępu tak szybko, jak to możliwe.

8.6 KLIENT ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z faktu, iż:
- korzysta z danych oraz informacji w ramach Usługi iCRIF w celu zachwiania, nadużycia, ograniczenia lub naruszenia w inny sposób praw zainteresowanych osób trzecich i/lub – w każdym przypadku – niezgodnych z celem Usługi iCRIF oraz aktualnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
- korzysta z marek, nazw i/lub logotypów należących do CRIF;
- pozwala osobom nieupoważnionym korzystać z kodu identyfikacyjnego i klucza dostępu;
- wprowadza i/lub wykorzystuje pliki lub inne materiały zawierające niepoprawne dane i/lub wirusy;
- narusza postanowienia umowne, za które jest odpowiedzialny.

8.7 Strony ustalają również, że wszelkie oceny wynikające z konsultowania danych i informacji w ramach Usługi iCRIF są podejmowane przez KLIENTA i/lub upoważnionych do tego następców w sposób całkowicie niezależny i w ramach jego wyłącznej i bezpośredniej odpowiedzialności.

8.8 KLIENT zobowiązuje się do zapewnienia, że KLIENT jak i wszyscy jego pracownicy, którzy zyskają dostęp do informacji od CRIF, niezależnie od kraju siedziby KLIENTA, będą przestrzegać włoskich przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w ustawie o ochronie danych (dekret ustawodawczy nr 196/2003, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248). KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku KLIENTA wynikającego z wymienionych powyżej przepisów dotyczących ochrony danych lub jakiegokolwiek innego obowiązującego prawa.

9 CESJA

9.1 Nie istnieje możliwość przeniesienia przez KLIENTA niniejszej Umowy ani wynikających z niej praw i obowiązków na rzecz osób trzecich, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody CRIF.

9.2 KLIENT niniejszym upoważnia CRIF do przeniesienia Umowy na inne spółki, będące jednostkami zależnymi, spółkami dominującymi, jednostkami powiązanymi lub stowarzyszonymi CRIF.

10 WYPOWIEDZENIE UMOWY

10.1 CRIF ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, na podstawie wcześniejszego pisemnego oświadczenia przekazanego KLIENTOWI, z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni, bez uszczerbku dla prawa KLIENTA w tym przypadku do zwrotu kwoty już wpłaconej przez KLIENTA po odliczeniu wszelkich kwot już wykorzystanych na dzień rozwiązania Umowy. KLIENT rozumie, że ze względu na charakter Usługi iCRIF nie istnieje możliwość odstąpienia od Umowy.

10.2 Naruszenie poniższych elementów Umowy przez KLIENTA będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności uzyskania prawnego orzeczenia, a także bez uszczerbku – w żadnym wypadku – dla prawa CRIF do zachowania pozostałej kwoty z kwoty już wpłaconej:
- naruszenie ustępu 2.6;
- naruszenie ustępów 8.1, 8.3 oraz 8.4;
- naruszenie ustępu 9;
- naruszenie ustępu 12;

11 WYŁĄCZNA JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z Umowy oraz – w każdym przypadku – spory odnoszące się do lub związane z Umową rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Bolonii, Włochy. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa włoskiego.

12 PRYWATNOŚĆ

12.1 CRIF jest administratorem danych danych osobowych dostarczonych przez KLIENTA do celów realizacji Usługi iCRIF, zgodnie z definicją zawartą we włoskim prawie ochrony danych. Strony uznają i zgadzają się, że informacje otrzymane w ramach Usługi iCRIF mogą zawierać dane osobowe. KLIENT zapewni, że KLIENT jak i wszyscy jego pracownicy, którzy otrzymają informacje od CRIF, będą chronić dane osobowe zawarte w informacjach otrzymanych w ramach Usługi iCRIF i stosować się w tym względzie do obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. KLIENT ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku KLIENTA wynikającego z legislacji dotyczącej ochrony danych.

Warunki korzystania z witryny internetowej www.icrif.pl


Ostatnia aktualizacja: 07/02/2017

Korzystanie z naszej witryny internetowej

Niniejsza witryna internetowa (zwana dalej „Witryną”), dostępna pod adresem www.icrif.pl, jest dostarczana przez CRIF S.p.A. (dalej „CRIF”/ „my” / „nas”), spółkę zarejestrowaną we Włoszech, z siedzibą przy ul. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bolonia, Włochy.

Korzystając z naszej Witryny Państwo lub Państwa firma wyrażają zgodę na niniejsze warunki (dalej „Warunki”), które obowiązują od momentu pierwszego skorzystania z niniejszej Witryny. Prosimy o uważne ich przeczytanie. Jeśli Państwo lub Państwa firma nie wyrażają zgody na to, aby być związanymi wszystkimi Warunkami, powinni Państwo natychmiast opuścić niniejszą Witrynę.

W ramach niniejszej Witryny przedstawiono szereg naszych usług („Usługi”). Usługi te są dostępne wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą (np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek handlowych oraz innych osób prawnych) i wyłącznie pod warunkiem ich nabycia w związku z tą działalnością. Sposób nabycia oraz korzystania z poszczególnych Usług zależeć będzie od poszczególnych warunków przedstawionych przez nas lub inne organizacje. Poszczególne warunki korzystania z Usług są zawarte w odrębnych dokumentach dostępnych na Witrynie.

Państwo lub Państwa firma zobowiązani są przestrzegać wszelkich polityk udostępnionych poprzez Witrynę. Nie należy korzystać z Witryny w niewłaściwy sposób. W szczególności zabronione jest zakłócanie działania funkcjonalności Witryny lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do niej za pomocą metod innych niż poprzez interfejs oraz instrukcje od nas otrzymane.

Dozwolone jest korzystanie z Witryny wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa.

Treści zamieszczone w ramach niniejszej Witryny służą wyłącznie korzystaniu z naszych Usług przez Państwa lub Państwa firmę. Zabronione jest dalsze ich wykorzystanie przez Państwa lub Państwa firmę do celów komercyjnych. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych wyżej zabrania się odtwarzania, ponownego publikowania, dystrybuowania, wyświetlania oraz transmitowania całości lub części Witryny do celów komercyjnych, działalności typu non-profit lub do celów publicznych. Zabrania się korzystania z Witryny w celu przekazywania jakichkolwiek fałszywych, wprowadzających w błąd lub nielegalnych komunikatów.

Zastrzegamy sobie prawo do przeanalizowania skarg oraz zgłoszonych nam naruszeń niniejszych Warunków oraz do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za słuszne, w tym, choć nie tylko, do powiadomienia o jakimkolwiek podejrzeniu bezprawnego działania organów ścigania, regulacyjnych lub innych odpowiednich organów publicznych oraz, jeśli jest to wymagane przez prawo, do ujawnienia wszelkich informacji koniecznych lub odpowiednich dla wyżej wymienionych podmiotów, dotyczących profili użytkowników, adresów email, historii korzystania ze strony, zamieszczanych materiałów, adresów IP oraz informacji na temat ruchu na Witrynie.

CRIF może zawiesić lub zaprzestać dostarczania Witryny do Państwa lub Państwa firmy w przypadku, gdy Państwo lub Państwa firma nie postępują zgodnie z Warunkami lub politykami lub jeśli prowadzimy dochodzenie dotyczące podejrzenia naruszenia.

Nieustannie zmieniamy i poprawiamy naszą Witrynę. Możemy dodawać lub usuwać funkcjonalności lub właściwości, a także całkowicie zawiesić lub przerwać dostarczenie Witryny.

CRIF może również w dowolnym momencie dodać lub stworzyć nowe ograniczenia dotyczące Witryny. Jeśli usuniemy lub zmienimy jakąś funkcjonalność na Witrynie, tam, gdzie to uzasadnione możliwościami, przedstawimy Państwu lub Państwa firmie ze stosownym wyprzedzeniem stosowne powiadomienie.

W związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny możemy wysyłać Państwu lub Państwa firmie powiadomienia na temat usługi, komunikaty administracyjne oraz inne informacje.

Konto www.icrif.pl

Aby subskrybować nasze Usługi oraz z nich korzystać, konieczne jest stworzenie przez Państwa lub Państwa firmę Konta Firmowego. Konto Firmowe może zostać utworzone jedynie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki handlowe oraz inne osoby prawne) i wyłącznie w celu korzystania z Usług związanych z tą działalnością gospodarczą.

Państwo i Państwa firma mogą stworzyć własne Konto Firmowe poprzez zalogowanie i rejestrację Państwa lub Państwa firmy.

Utworzenie Konta Firmowego jest dozwolone wyłącznie dla ustawowych przedstawicieli lub należycie upoważnionych pełnomocników Państwa firmy. Rejestracja oznacza potwierdzenie i gwarancję, że są Państwo upoważnieni do akceptacji niniejszych Warunków w imieniu spółki.

Rejestracja Konta Firmowego zależy od uznaniowej decyzji CRIF. Jeśli złożony przez Państwa lub Państwa firmę wniosek o rejestrację zostanie zaakceptowany:
- Państwa Konto Firmowe zostanie utworzone;
- utworzona zostanie domyślna przestrzeń przeznaczona na Państwa Konto Firmowe;
- utworzone zostanie domyślne centrum rozliczeniowe do Państwa Konta Firmowego;
- na adres email podany przy rejestracji przesłane zostaną dane uwierzytelniające oraz wskazówki dostępu do Konta.

Posiadają Państwo wyłączne prawo dostępu do Konta Firmowego przy użyciu Państwa danych uwierzytelniających; ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za ochronę konta przed nieautoryzowanym dostępem.

Aby chronić swoje Konto Firmowe, należy zachować najwyższą staranność i uwagę w celu utrzymania w tajemnicy swojego hasła oraz danych uwierzytelniających, chroniąc je przed ich wykorzystaniem w sposób niestosowny, błędny lub bez upoważnienia. Nie należy korzystać z tego samego hasła w ramach aplikacji dostarczanych przez innych dostawców.

Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za działania swoich pracowników lub przedstawicieli lub jakichkolwiek osób trzecich na swoim Koncie Firmowym lub za jego pośrednictwem.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek bezprawnym użyciu swojego Konta Firmowego, zobowiązani są Państwo do natychmiastowego przesłania takiej informacji CRIF na piśmie na adres helpdesk@icrif.pl

Są Państwo zobowiązani dostarczyć dokładne i kompletne dane rejestracyjne. Są Państwo również odpowiedzialni za poinformowanie CRIF o wszelkich zmianach tych danych.

CRIF będzie przetwarzać Państwa dane zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Subskrypcja Usług CRIF

Aby subskrybować którąkolwiek z naszych Usług należy być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką handlową lub inną osobą prawną), subskrybującą nasze Usługi w związku z tą działalnością gospodarczą.

Subskrypcja naszych Usług następuje po zalogowaniu na Konto Firmowe.

Usługa jest aktywowana dla Konta Firmowego wyłącznie po zaakceptowaniu przez Państwa lub Państwa firmę odpowiednich warunków.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Witryna jest dostarczana przy wykorzystaniu umiejętności i dbałości na uzasadnionym handlowo poziomie i mamy nadzieję, że korzystanie z niej będzie dla Państwa przyjemnością.

CRIF nie składa jakichkolwiek zapewnień na temat Witryny poza tymi, które zostały wyraźnie zapisane w niniejszych Warunkach lub jakichkolwiek dodatkowych warunkach.

CRIF nie składa żadnych zobowiązań odnośnie treści zawartych na Witrynie, jej szczególnych funkcji czy też jej rzetelności, dostępności bądź zgodności z Państwa potrzebami.

Dostarczamy Witrynę w stanie „takim, jaki jest” i nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, rękojmi ani deklaracji, wyraźnych lub dorozumianych, które sugerowałyby, że Witryna będzie dostępna bez zakłóceń lub też pozbawiona jest błędów lub wirusów. Potwierdzacie Państwo, że ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wdrożenie odpowiednich procedur oraz kontroli antywirusowej (w tym oprogramowania antywirusowego oraz wszelkich innych stosownych lub obowiązujących kontroli bezpieczeństwa), aby spełnić Państwa konkretne wymagania dotyczące dokładności lub treści informacji.

Odpowiedzialność za Witrynę

W granicach dopuszczalnych przez prawo CRIF nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone korzyści, przychody czy dane, straty finansowe ani też za żadne szkody pośrednie, specjalne, następcze, nawiązki ani zadośćuczynienia, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z Witryny lub Usług.

W żadnym przypadku CRIF nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody, których nie dało się w sposób rozsądny przewidzieć.

Niniejsze Warunki nie zwalniają nas z ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia będące następstwem naszego zaniedbania odpowiedzialności, której nie da się ograniczyć ani wykluczyć na podstawie obowiązujących przepisów.

CRIF nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę, uszkodzenie, roszczenie czy szkodę jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z Witryny przez Państwa lub Państwa firmę. Państwo lub Państwa firma zobowiązują się zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności spółkę CRIF oraz jej jednostki powiązane, kadrę zarządzającą, przedstawicieli oraz pracowników przed wszelkimi roszczeniami, powództwami czy działaniami wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z Witryny lub naruszeniem niniejszych Warunków przez Państwa lub Państwa firmę, włączając wszelkie zobowiązania lub wydatki wynikające z roszczeń, strat, szkód, powództw, wyroków, kosztów postępowania oraz kosztów obsługi prawnej.

Polityka dotycząca linków

Niniejsza Witryna może zawierać linki hipertekstowe do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. Linki te zostały zamieszczone wyłącznie dla Państwa wygody, a CRIF nie posiada żadnej kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których odsyłają. Zamieszczenie przez CRIF takich linków nie oznacza naszego poparcia dla materiałów zamieszczonych na takich stronach ani dla ich właścicieli. Korzystając z linków do witryn internetowych podmiotów trzecich, robią to Państwo na własne ryzyko. Zamieszczanie linkówy do naszej Witryny wymaga uprzedniej pisemnej zgody CRIF.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie, na przykład w celu uwzględnienia w nich zmian przepisów prawnych lub zmian na Witrynie.

O zmianach niniejszych Warunków poinformujemy na niniejszej stronie internetowej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nowe Warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny.

Niniejsze Warunki regulują stosunki pomiędzy CRIF a Państwem lub Państwa firmą. Nie ustanawiają jednak żadnych praw dla osób trzecich.

W przypadku nieprzestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków brak natychmiastowych działań ze strony CRIF nie oznacza rezygnacji z jakichkolwiek praw przysługujących CRIF (takich, jak podjęcie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że dane postanowienie jest niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na wszelkie inne postanowienia.

Niniejsze Warunki podlegają prawu włoskiemu.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, że wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków podlegają prawu włoskiemu.

Wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie w sądach w Bolonii we Włoszech.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Witryny oraz niniejszych warunków prosimy o korzystanie z odpowiednich danych kontaktowych znajdujących się z zakładce Kontakt www.icrif.pl